Disclaimer

Disclaimer

Informace

HOCHTIEF Development
Czech Republic s.r.o.

Alfredstrasse 236
45133 Essen,Německo

Tel.: +49 201 824-0
E-mail: info.htp@hochtief.de

DIC: CZ 25 13 91 69

© HOCHTIEF Development Czech Republic s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

PRÁVNÍ INFORMACE
PODMÍNKY PRO POUŽITÍ

Používáním tohoto internetového serveru potvrzujete bezvýhradný souhlas s následujícími podmínkami. Prosím, přečtěte si tyto podmínky pozorně před tím, než budete tento server používat. Tyto podmínky a požadavky mohou být kdykoliv pozměněny aktualizací tohoto textu. Jakékoliv revize jsou pro uživatele závazné, a proto je nutné pravidelně tuto stránku navštěvovat a sledovat aktuální podmínky a požadavky, které jsou pro uživatele závazné.

Kompletní obsah těchto stránek je informativní a vyhrazujeme si právo k jakýmkoliv změnám.

DISCLAIMER

Informace poskytnuté na těchto internetových stránkách jsou v plném rozsahu v rámci příslušných zákonů poskytnuté tak, jak jsou, bez žádných záruk, ať vyjádřených nebo předpokládaných a HOCHTIEF Development CR s.r.o. a jeho pobočky a přidružené společnosti (souhrnně označované jako HOCHTIEF Development CR s.r.o.) se zříkají všech záruk, ať vyjádřených nebo předpokládaných, včetně, mimo jiné, implicitních záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel. HOCHTIEF Development CR s.r.o. nezaručuje, že funkce těchto materiálů budou nepřerušované nebo bezchybné, že budou závady odstraněny nebo že tyto webové stránky nebo server, na kterém jsou umístěné, neobsahují viry nebo jiné škodlivé komponenty. HOCHTIEF Development CR s.r.o. nedává žádné záruky ohledně použití nebo výsledků použití materiálů na těchto webových stránkách s ohledem na jejich správnost, přesnost, spolehlivost a podobně. Vy (a nikoliv HOCHTIEF Development CR s.r.o.) přebíráte veškeré náklady na nezbytný servis, opravy nebo úpravy. Informace a popis zde uvedený nejsou nezbytně zamýšlené jako kompletní popis všech názvů, výjimek a podmínek vztahujících se na dané produkty nebo služby, ale jsou poskytnuty pouze pro obecné informační účely; prosíme, informujte se o skutečné politice, příslušném výrobku nebo službě.

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkaz na jiné webové stránky, které nejsou provozovány HOCHTIEF Development CR s.r.o. HOCHTIEF Development CR s.r.o. není odpovědný za obsah těchto stránek. Uvedení odkazu na tyto stránky neimplikuje schválení nebo podporu těchto stránek nebo jejich obsahu HOCHTIEF Development CR s.r.o.

VYHRAZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Přestože HOCHTIEF Development CR s.r.o. vynakládá všechno rozumné úsilí, aby na těchto webových stránkách byly uvedeny přesné a aktuální informace, občas dojde k nepřesnosti nebo opomenutí. V plném rozsahu příslušného zákona nedává HOCHTIEF Development CR s.r.o. žádné záruky ohledně přesnosti obsahu těchto webových stránek a za žádných okolností, včetně, mimo jiné, zanedbání, nemůže být HOCHTIEF Development CR s.r.o. nebo jiná strana podílející se na vytváření, výrobě nebo dodávání těchto webových stránek brána k zodpovědnosti Vámi za jakékoliv přímé, sousledné, nepřímé nebo následné škody, které plynou z použití nebo z nemožnosti použití materiálů na těchto stránkách, i když HOCHTIEF Development CR s.r.o. nebo autorizovaný zástupce HOCHTIEF Development CR s.r.o. byl informován o možnosti těchto škod. V žádném případě nemohou finanční závazky HOCHTIEF Development CR s.r.o. k Vám za všechny škody, ztráty a příčiny k jednání překročit částku placenou Vámi, pokud je nějaká, za přístup na tyto webové stránky.

HOCHTIEF Development CR s.r.o. nepřejímá žádnou odpovědnost za viry, které mohly nakazit Vaše počítačové vybavení nebo jiné vlastnictví jako důsledek přístupu, používání nebo procházení webových stránek nebo nahrávání materiálů, dat, textu, obrázků, video nebo audio záznamů z těchto webových stránek.

OMEZENÍ POUŽITÍ MATERIÁLŮ

Tyto webové stránky jsou vlastněny a provozovány HOCHTIEF Development CR s.r.o. Kromě případů výslovně povolených HOCHTIEF Development CR s.r.o. nesmí být žádné materiály z těchto stránek nebo jakýchkoliv stránek vlastněných, provozovaných, koncesovaných nebo ovládaných HOCHTIEF Development CR s.r.o. kopírovány, reprodukovány, opakovaně publikovány, nahrávány, uváděny, vysílány nebo distribuovány jakýmkoliv způsobem. Materiál zobrazený na tomto serveru můžete nahrávat pouze pro své použití, za předpokladu že zachováte všechny autorské informace a ostatní vlastnické poznámky uvedené v materiálech. Není dovoleno distribuovat, modifikovat, přenášet, znovu používat, publikovat nebo používat obsah těchto webových stránek pro veřejné nebo komerční účely, včetně textových informací, obrázků, zvukových a obrazových záznamů, bez písemného povolení HOCHTIEF Development CR s.r.o. HOCHTIEF Development CR s.r.o. nezaručuje, že Vaše používání materiálů zobrazených na těchto webových stránkách nebude porušovat práva třetích stran.

PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Pokud není jasně uvedeno, HOCHTIEF Development CR s.r.o. nezaručuje, že materiály na těchto internetových stránkách jsou náležité a dostupné pro použití ve všech lokalitách. Ti, kdo se rozhodnout vstoupit na tyto webové stránky, tak činí ze své vlastní iniciativy a jsou odpovědní v souladu s místními zákony.

VLASTNICTVÍ INFORMACÍ

S jakýmikoliv informacemi, kromě osobních dat nebo informací, které odešlete do HOCHTIEF Development CR s.r.o. prostřednictvím tohoto serveru elektronickou poštou nebo jiným způsobem, včetně dat, otázek, připomínek nebo návrhů, bude zacházeno jako s nedůvěrnými a nevlastnickými a stanou se majetkem HOCHTIEF Development CR s.r.o. Tyto informace, kromě osobních dat a informací, mohou být použity k jakémukoliv účelu, včetně, kromě jiného, reprodukci, žádání peněz, odhalení, vysílání, publikování, šíření a podávání. HOCHTIEF Development CR s.r.o. může volně využívat jakékoliv myšlenky, koncepty, znalosti nebo postupy, obsažené v informacích odeslaných vámi do HOCHTIEF Development CR s.r.o. prostřednictvím těchto internetových stránek nebo jinými prostředky za jakýmkoliv účelem, včetně, mimo jiné, vývoje a marketingu výrobků využívajících tyto informace.

OBCHODNÍ ZNÁMKY A COPYRIGHT

Všechny obchodní známky, servisní značky, obchodní jména, loga a ikony jsou vlastnictvím HOCHTIEF Development CR s.r.o. Žádné informace, obsažené na těchto stránkách, nesmějí být považovány jako povolení, implicitně nebo jinak, na právo používat obchodní známky zobrazené na těchto internetových stránkách bez písemného povolení HOCHTIEF Development CR s.r.o. Používání obchodních značek zobrazených na těchto webových stránkách nebo jiného obsahu těchto webových stránek, s výjimkou zde uvedených informací, je striktně zakázáno.

Obrázky zobrazené na těchto webových stránkách jsou buď majetkem, nebo jsou použity s povolením HOCHTIEF Development CR s.r.o. Používání těchto obrázků Vámi nebo osobou Vámi pověřenou je zakázáno, pokud není vydáno specifické povolení HOCHTIEF Development CR s.r.o. Jakékoliv neoprávněné používání obrázků může znamenat porušení autorských zákonů, známkových práv, zákonů o ochraně soukromí a komunikačních předpisů a ustanovení.